Địa chỉ: Đình cả- Quảng Minh- Việt yên- Bắc Giang
Điện thoại: 1687590154