Địa chỉ: Đình cả- Quảng Minh- Việt yên- Bắc Giang
Điện thoại: 1687590154

Tập thể giáo viên Trường MN Quảng minh số 1 nhân ngày 20/11