Địa chỉ: Đình cả- Quảng Minh- Việt yên- Bắc Giang
Điện thoại: 1687590154

trang trí quang cảnh trường


Giáo viên trường Mầm Non Quảng Minh số 1 tích cực trang trí ngoài lớp học